Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۷ رومی: ۲۸ ایلول ۱۴۳۴ خضر: ۱۵۹
۲ صفر ۱۴۴۰

۱۱ اکتوبر (اکتبر) سال ۲۰۱۸ میلادی
۱۹
میزان
مهر
۱۳۹۷
پنج شنبه

هر كس كه قرض دهد برادر مسلمان خود را بهر درمی بگرانی كوه احد و ثبین و طور سینا حسنات در دیوان وی نویسند.

(حدیث شریف)

روز جهانی توزیع كنندگان روزنامه