Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۷ رومی: ۳۰ ایلول ۱۴۳۴ خضر: ۱۶۱
۴ صفر ۱۴۴۰

۱۳ اکتوبر (اکتبر) سال ۲۰۱۸ میلادی
۲۱
میزان
مهر
۱۳۹۷
شنبه

هر كس بزند زن را بغیر حق من كه محمدم خصم او باشم در روز قیامت مزنید زن را كه هر كس بزند ایشان را عاصی شود در خداوند و رسول وی.

(حدیث شریف)

پایتخت شدن انقره ۱۹۲۳ میلادی