Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۹ رومی: ۱۶ تشرین ثانی ۱۴۳۶ قاسم: ۲۲
۱۴ ربیع الآخر ۱۴۴۲

۲۹ نوامبر سال ۲۰۲۰ میلادی
۹
قوس
آذر
۱۳۹۹
یکشنبه

هر كس كه قرض دهد برادر مسلمان خود را بهر درمی بگرانی كوه احد و ثبین و طور سینا حسنات در دیوان وی نویسند.

(حدیث شریف)

روز همبستگی با مردم فلسطین