Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۷ رومی: ۲۹ ایلول ۱۴۳۴ خضر: ۱۶۰
۳ صفر ۱۴۴۰

۱۲ اکتوبر (اکتبر) سال ۲۰۱۸ میلادی
۲۰
میزان
مهر
۱۳۹۷
جمعه

هر كس از شما بمنزله شبانی است و هر یک از شما پرسیده شود از رعیت وی.

(حدیث شریف)