34/2014-04-23 ۳ اردیبهشت - تقویم ترکیه

امساک
:
۴:۱۴
آفتاب
:
۶:۰۶
اشراق
:
۶:۵۶
ظهر
:
۱۳:۱۴
عصر
:
۱۷:۰۲
شب
:
۲۰:۰۱
عشاء
:
۲۱:۳۹
استانبول
عرض : '۰ °۴۱ شمال ,طول : '۰ °۲۹ شرق
خط سبزیکه از شهر بیرون میآید، استقامت قبله است.
۲۳ جمادى الآخرة ۱۴۳۵
۲۳ اپریل (آوریل) سال ۲۰۱۴ میلادی
۱۳۹۲
ثور
اردیبهشت
۳

چهارشنبه
هر مرد با زن نامحرم بهوای نفس خود سخن گوید بهر كلمه كه سخن گفته باشد هزار سال او را در دوزخ باز دارند. (حدیث شریف)

Content for New Div Tag Goes Here

info@turktakvim.com
Valid XHTML 1.0 Transitional