Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۷ رومی: ۰۸ تشرین ثانی ۱۴۳۴ قاسم: ۱۴
۱۳ ربیع الاول ۱۴۴۰

۲۱ نوامبر سال ۲۰۱۸ میلادی
۳۰
عقرب
آبان
۱۳۹۷
چهارشنبه

چون میت را در جنازه نهند و مردمان بر گردن بردارند اگر آن میت صالح بود گوید قد مونی یعنی جهد كنید و زودتر برسانید مرا برحمت و كرامت پروردگارمن. اگر غیر صالح بود گوید وای بر من كجا می برید مرا بشنود آواز ویرا همه چیز مگر آدمی كه نشنود اگر بشنود بیهوش شود.

(حدیث شریف)

روز جهانی تلویزیون

قرارداد همكاری و امنیت اروپا در پاریس ۱۹۹۰ میلادی