225/2014-10-31 ۹ آبان - تقویم ترکیه

امساک
:
۴:۴۴
آفتاب
:
۶:۲۶
اشراق
:
۷:۱۷
ظهر
:
۱۱:۵۹
عصر
:
۱۴:۴۸
شب
:
۱۷:۱۰
عشاء
:
۱۸:۴۰
استانبول
عرض : '۰ °۴۱ شمال ,طول : '۰ °۲۹ شرق
خط سبزیکه از شهر بیرون میآید، استقامت قبله است.
۷ محرم ۱۴۳۶
۳۱ اکتوبر (اکتبر) سال ۲۰۱۴ میلادی
۱۳۹۲
عقرب
آبان
۹

جمعه
رئیس جمهوری طورغوت اوزال ۱۹۸۹ میلادی- افتتاح آكادمی حرب در تركیه ۱۸۴۶میلادی زمان هرس (بریدن شاخه های زیادی) درختان
صدقه دفع میكند مرگ كه در وی آثار رحمت نبود. (حدیث شریف)

Content for New Div Tag Goes Here

info@turktakvim.com
Valid XHTML 1.0 Transitional