348/2015-03-03 ۱۲ اسفند - تقویم ترکیه

امساک
:
آفتاب
:
اشراق
:
ظهر
:
عصر
:
شب
:
عشاء
:
استانبول
عرض : '۰ °۴۱ شمال ,طول : '۰ °۲۹ شرق
خط سبزیکه از شهر بیرون میآید، استقامت قبله است.
۱۲ جمادى الأولى ۱۴۳۶
۰۳ مارچ (مارس) سال ۲۰۱۵ میلادی
۱۳۹۳
حوت
اسفند
۱۲

سه شنبه
رانده شدن خلفای عثمانی به بیرون از مرز تركیه ۱۹۲۴ میلادی از میان برداشته شدن خلافت و تاسیس ریاست امور دینی در تركیه ۱۹۲۴ میلادی
بدرستیكه خداوند تعالی مهلت دهد و دراز گرداند مدت را بر ظالم اما چون بگیرد او را سخت گیرد چنانكه نه او بتواند كه از گرفتن حق بجهد و نه كس او را خلاص تواند. (حدیث شریف)

Content for New Div Tag Goes Here

info@turktakvim.com