196/2014-10-02 ۱۰ مهر - تقویم ترکیه

امساک
:
۵:۱۳
آفتاب
:
۶:۵۳
اشراق
:
۷:۴۳
ظهر
:
۱۳:۰۵
عصر
:
۱۶:۲۲
شب
:
۱۸:۵۴
عشاء
:
۲۰:۲۲
استانبول
عرض : '۰ °۴۱ شمال ,طول : '۰ °۲۹ شرق
خط سبزیکه از شهر بیرون میآید، استقامت قبله است.
۸ ذو الحجة ۱۴۳۵
۰۲ اکتوبر (اکتبر) سال ۲۰۱۴ میلادی
۱۳۹۲
میزان
مهر
۱۰

پنج شنبه
امروز، روز مبارک ترویه می باشد. - فردا روز و شب مبارک عرفه می باشد. خروج نیروهای اشغالگر از استانبول ۱۹۲۳ میلادی - روز جهانی كارگر
بدرستیكه خداوند تقدیر كرده است و فرض گردانیده است احسان را بر همه چیز پس چون بكشید نیكو كشید یعنی بشمشیر كشید و بخواری مكشید و چون ذبح كنید نیكو ذبح كنید و تیز كند یكی از شما سر بر خود را و برهاند ذبیحه خود را. (حدیث شریف)

Content for New Div Tag Goes Here

info@turktakvim.com
Valid XHTML 1.0 Transitional