Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۸ رومی: ۲۴ تموز ۱۴۳۶ خضر: ۹۳
۱۶ ذی الحجه ۱۴۴۱

۶ اگست (اوت) سال ۲۰۲۰ میلادی
۱۶
اسد
مرداد
۱۳۹۹
پنج شنبه

چون بنده مؤمن بیمار شود یا در سفر باشد بفرماید خداوند تعالی تا بنویسند از برای آن بنده ثواب اعمال وی مثل آنكه در صحت و اقامت وی می نوشته اند.

(حدیث شریف)

انداخته شدن اولین بمب اتمی به هیروشیما ۱۹۴۵ میلادی

فتح ماگوسا ۱۵۷۱ میلادی - سیل بزرگ در پاكستان (۱۵۰۰ كشته) ۲۰۱۰ میلادی