128/2014-07-26 ۴ مرداد - تقویم ترکیه

امساک
:
۳:۴۰
آفتاب
:
۵:۴۷
اشراق
:
۶:۳۹
ظهر
:
۱۳:۲۲
عصر
:
۱۷:۱۹
شب
:
۲۰:۳۵
عشاء
:
۲۲:۲۴
استانبول
عرض : '۰ °۴۱ شمال ,طول : '۰ °۲۹ شرق
خط سبزیکه از شهر بیرون میآید، استقامت قبله است.
۲۹ رمضان ۱۴۳۵
۲۶ جولای (ژوئیه) سال ۲۰۱۴ میلادی
۱۳۹۲
اسد
مرداد
۴

شنبه
فتح بوغدان ۱۴۷۶ میلادی فتح قلعه تامشوار ۱۵۵۲ میلادی
بدرستی كه خداوند تعالی قبض نكند علم را قبض كردن و كشیدنی كه بكشد آنرا از سینهای عالمان لیكن قبض كند علم را بقبض علما تا چون عالمان نمانند مردمان جاهلان را پیشوایان خود گیرند. (حدیث شریف)

Content for New Div Tag Goes Here

info@turktakvim.com
Valid XHTML 1.0 Transitional