217/2014-10-23 ۱ آبان - تقویم ترکیه

امساک
:
۵:۳۵
آفتاب
:
۷:۱۶
اشراق
:
۸:۰۷
ظهر
:
۱۳:۰۰
عصر
:
۱۵:۵۷
شب
:
۱۸:۲۱
عشاء
:
۱۹:۵۰
استانبول
عرض : '۰ °۴۱ شمال ,طول : '۰ °۲۹ شرق
خط سبزیکه از شهر بیرون میآید، استقامت قبله است.
۲۹ ذو الحجة ۱۴۳۵
۲۳ اکتوبر (اکتبر) سال ۲۰۱۴ میلادی
۱۳۹۲
عقرب
آبان
۱

پنج شنبه
تاسیس پست تلگراف تلفن تركیه ۱۸۴۰ میلادی شروع جنگ قـِرِمْ ۱۸۵۳ میلادی
روز قیامت مردی را بیارند كه او را مال داده باشند در دنیا گویند او را كه مال بتو داده بودیم چه كردی گوید نفقه كردم و عطا دادم و قصد من دران آن بود كه مردمان مرا سخی و جوانمرد گویند و ریا و سمعت خواستم بان و مردمان مرا سخی و جوانمرد گفتند گویند امروز ترا از

Content for New Div Tag Goes Here

info@turktakvim.com
Valid XHTML 1.0 Transitional