Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 13 Shkurt 1436    Nëntor: 111
14 REXHEP 1442

26
SHKURT
2021
E Xhuma

Dita 57. e vitit, Ditët e Mbetura : 308
Muaji 2., 28 Ditë, Java 08.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Durimi dhe duaja janë armët zbukuruese të besimtarit. Hadithi sherif