Untitled Document

هجری شمسی: ۱۴۰۲ رومی: ۳۰ مایس ۲۰۲۴ خضر: ۳۸
۶ ذی الحجه ۱۴۴۵

۱۲ جون (ژوئن) سال ۲۰۲۴ میلادی
۲۳
جوزا
خرداد
۱۴۰۳
چهارشنبه

بیشترین خطای انسان از زبانش است.

(حدیث شریف)

اشغال الجزایر توسط فرانسوی ها ۱۸۳۰ میلادی