Untitled Document

الوغ بیک

منجم و سلطان سمرقند میباشد. اسمش محمد تاراغای بن محی الدین شاهرخ است. نواسه (نوه) تیمورخان است. در ۱۳۹۴/۴/۲۲ میلادی در شهر سلطانیه واقع در آذربایجان جنوبی بدنیا آمد. در دربار تحصیل خوبی دریافت كرد. قرآن كریم را حفظ كرد، زبان عربی را آموخت. از قاضی زاده رومی بورصوی درس گرفت. در سال ۱۴۱۱ به ایالت ماورالنهر به حیث نائب خاقان فرستاده شد. سمرقند را پایتخت انتخاب كرد. صاحب خوی حلیم بود. ۳۸ سال حكمدار ماند. در مدت حكمرانی خود علمای ریاضی و فن، شعرا، ادبا، صنعتكاران و هنرمندان را به سرای خود دعوت میكرد و با آنها صحبت میكرد. به زراعت، تجارت و اقتصاد اهمیت خاصی میداد. در ۱۴۴۹/۹/۲۵ كشته شد و در پهلوی پدربزرگش، تیمور خان، دفن شد. به حیث بزرگترین منجمی كه تا آن زمان او این علم در تاریخ خود بدنیا تقدیم كرده بود شهرت یافت. اولوغ بیک رصد خانه ای را كه در سال ۱۴۲۰ در شهر سمرقند انشا كرده بود به دنیا معرفی كرد. تحقیقاتی كه در این رصد خانه انجام داده شد ۱۲ سال ادامه یافت. زیج اولوغ بیک كه در او تابلو هاییكه حركت ماه و ستارگان وجود داشت در سال ۱۴۳۷ اتمام گردید. این زیج كه امروز هم بصورت یكی از مهمترین منابع از آن استفاده می گردد جای ۱۰۱۸ ستاره را صحیح تثبیت كرده و به بسیاری از زبانها ترجمه گردیده است. همچنین چندین مدرسه كه با اسم خویش مسمی گردید نیز انشا كرده است. جمعیت منجمان بین الملل به یک شكل روی ماه اسم الوغ بیک را داده اند.